bild

Kärnavfallsrådet upphör efter 30 år

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som har till uppgift att ge råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

Verksamheten styrs av instruktioner i ett direktiv (Tilläggsdirektiv Dir 2018:18 till M 1992:A Kärnavfallsrådet). Kärnavfallsrådets verksamhet upphör den 31 december 2022 efter 30 års verksamhet. För en utvärdering av rådets verksamhet se en utredning av Oxford Research AB i en ruta på denna sida. Som avslutning har rådet publicerat följande dokument (läs mer om dem under Kärnavfallsrådets verksamhet och publikationer 2022 som finns i en ruta på denna sida).

Rådet tackar ”kärnfamiljen” för många år av intressanta och givande samarbeten samt dialoger om alla de olika perspektiv som en bred grupp av aktörer kan bidra med till säkerheten av ett slutförvar.

Yttrande över SKBs Fud-program 2022
Kärnavfallsrådet gör sin sista bedömning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-program 2022). 

Kärnavfallsrådets slutbetänkande 
Slutbetänkandet fokuserar på ett fortsatt behov, i den pågående slutförvarsprocessen och i eventuella nya processer, av de funktioner rådet haft. Det gäller t.ex. att bidra med bredare och tvärvetenskapliga samhällsperspektiv på slutförvarsfrågor samt att skapa olika arenor för dialog mellan en bred skara aktörer.

Informationsblad om Frankrike och tvärvetenskapliga perspektiv
Kärnavfallsrådet genomförde en studieresa till Frankrike i oktober 2022. Frankrike är det land som kommit längst efter Sverige och Finland, när det gäller att utveckla ett djupt geologiskt slutförvar.

Uppdaterad översikt av åtta länders arbete
Under 2022 har rådet uppdaterat läget med kärnkraften och slutförvarsarbetet i Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Frankrike och Storbritannien. Förra översikten gavs ut 2019.

English website