Riksgäldens synpunkter på kostnadsberäkningarna i Plan 2019

Regeringens beslut över avgifter 2021
Den 10 december 2020 beslutade regeringen att kärnavfallsavgifterna endast ska gälla ett år, p.g.a. förseningar i Riksgälden granskningsarbete under Covid-19-pandemin. Riksgälden kommer med nya förslag för 2022-2023 innan september 2021. Länk till de senaste avgifterna finns i separat ruta. Nedan finns regeringsbeslutet som pdf:

Ladda ned (3.02 MB)

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021
Den 29 september 2020 lämnade Riksgälden sitt förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen. 

Riksgäldens förslag gäller endast ett år
I september 2018 tog Riksgälden över ansvaret att granska SKB:s kostnadsberäkningar från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som tidigare varit ansvarig. Riksgälden har arbetat med modellutveckling och analys för att anpassa beräkningarna av kompletteringsbeloppen till nya bestämmelser i finansieringsförordningen. På grund av Covid-19 pandemin har Riksgälden inte slutfört arbetet och föreslår att de beslutade kompletteringsbeloppen för perioden 2018–2020 ska förlängas och även gälla 2021. Riksgälden bedömer att dessa omständigheter utgör särskilda skäl (enligt 7 § finansieringsförordningen) som gör att kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp kan bestämmas för en kortare period. Därför avser förslaget på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp endast 2021. Riksgälden planerar att senast under september 2021 lämna förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för åren 2022-2023.

Riksgälden understryker att de kompletteringsbelopp som föreslås för 2021 kommer att vara för låga för att uppfylla kraven i den nya finansieringslagen och finansieringsförordningen:
”Indikativa beräkningar tyder på att kompletteringsbeloppen kommer att behöva öka påtagligt för uppfylla dessa krav. Även resultatet av Riksgäldens granskning av SKB:s kostnadsunderlag indikerar att kompletteringsbeloppen kan vara underskattade.”

Riksgäldens synpunkter på kostnadsunderlaget inom fyra områden
Riksgäldens samlade bedömning av kostnadsunderlaget är att SKB i Plan 2019 har tagit vissa steg i rätt riktning för att få en mer rättvisande bild av de ”återstående förväntade kostnaderna” för kärnavfallsprogrammet och osäkerheten kring dessa. Dock kvarstår flera brister i SKB:s kostnadsunderlag som Riksgälden bedömer att SKB behöver åtgärda inför nästa kostnadsberäkning i Plan 2022.

Riksgälden fokuserar sin granskning på fyra områden som är viktiga för kostnadsutvecklingen av kärnavfallsprogrammet. Det är även en uppföljning av de fyra områdena som tidigare har granskats av SSM. Riksgälden har på två av områdena valt att använda ett annat underlag än det som SKB lämnat. (Real pris- och löneutveckling samt kärnkraftverkens prognoser på elproduktion). Områdena där riksgälden har synpunkter är följande:

  • utveckling av de beräknade kostnaderna för programmet
  • real pris- och löneutveckling EEF – Riksgälden föreslår annat underlag EEF
  • industrins osäkerhetsanalys och
  • kärnkraftverkens prognoser på elproduktion – Riksgälden föreslår annat underlag

Läs gärna mer i Riksgäldens rapport med bilagor, länk finns i separat ruta.

Kärnavfallsrådet anser att Riksgälden har många viktiga synpunkter. Rådet lyfter även frågor som är viktiga ur bredare perspektiv. Läs mer i rådets yttrande, länk finns i separat ruta.

Kärnavfallsrådets remissvar angående Riksgäldens förslag 2021

Kärnavfallsrådets remissvar angående Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021

Länk till yttrandet