Kärnavfall och använt kärnbränsle

Radioaktivt avfall avger joniserande strålning som är skadlig. Kärnavfall är radioaktivt avfall som bildas i kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar. Radioaktivt avfall kan även komma från verksamhet vid sjukhus, industri och forskning.

Kärnkraftsindustrin i Sverige har tagit fram ett system för att klassificera avfallet som bygger på hur avfallet hanteras utifrån hur mycket strålning det sänder ut och hur lång tid det tar för strålningen att försvinna.  

Hur hög strålningsnivå kärnavfallet har varierar och det delas in i:
lågaktivt-, medelaktivt- eller högaktivt kärnavfall

Det tar också olika lång tid för strålningen att försvinna beroende på vilket avfall det är och det delas in i:
kortlivat- eller långlivat kärnavfall  

Dessutom skiljer industrin på:
Kärnavfall och använt kärnbränsle 

Låg- och medelaktivt kärnavfall

Kan vara kortlivat
eller långlivat.

Läs mer

Högaktivt kärnavfall och använt kärnbränsle

Är alltid långlivat.

Läs mer