Ansvarsfördelning mellan reaktorinnehavarna och SKB

Enligt Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är det den som har tillstånd till den kärntekniska verksamheten som har ansvar att ta hand om radioaktivt avfall som uppkommer av verksamheten. Tillståndshavarna är alltså ansvariga enligt lag för att avveckla och riva sina kärntekniska anläggningar. Tillståndshavare till reaktorer kallas även reaktorinnehavare. De ska enligt lagen även ta hand om det använda kärnbränslet och kärnavfallet tills det ligger i ett förslutet slutförvar. Radioaktiva föroreningar i kvarvarande byggnadsstrukturer och områden ska avlägsnas på ett sådant sätt att dessa kan friklassas.  Reaktorinnehavarna är också ansvariga för de kostnader som det arbetet för med sig. Ansvaret gäller enligt Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, Strålskyddslagen (2018:396) och Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen).

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bildades av reaktorinnehavarna på 1970-talet för att ta hand om kärnavfallet och det använda kärnbränslet genom bl.a. gemensamma mellanlager för använt kärnbränsle och slutförvar för kärnavfall och använt kärnbränsle. Reaktorinnehavarna som är tillståndshavare ansvarar för kärnavfallet, det använda kärnbränslet och för avveckling och rivning av reaktorerna. SKB:s huvuduppgift är att se till att det finns mellanlager och slutförvar för det avfall som reaktorinnehavarna själva inte tar hand om, samt transporter mellan dessa och kärnkraftverken. SKB äger alltså inte det använda kärnbränslet som förvaras i företagets anläggningar, men de ansvarar för säkerheten för anläggningarna.

- Reaktorinnehavarna har gett SKB i uppdrag att utarbeta det forsknings-, utvecklings, och demonstrationsprogram som krävs enligt kärntekniklagen (Fud-programmen). I Fud-program 2019 finns del III för avveckling, där SKB har sammanställt information från reaktorinnehavarna (med information från årskiftet 2018/2019).

- Reaktorinnehavarna har gett SKB i uppdrag att utföra kostnadsberäkningar för kärnavfallsprogrammet, vilket krävs enligt kärntekniklagen och finansieringslagen. I kostnaderna ingår avveckling och rivning, och för dessa beräkningar får SKB bl.a. information från reaktorinnehavarna. I de så kallade planrapporterna beskriver SKB det arbete som kostnadsberäkningarna utgår ifrån. Kostnadsberäkningarna är ett av underlagen för de kärnavfallsavgifter som regeringen beslutar om (se mer under menyn Finanisering av kärnavfallshantering).

SKB samordnar även gemensamma utvecklingsåtgärder m.m. för industrin när det gäller avveckling. När det gäller SKB:s egna anläggningar ansvarar företaget självt för avvecklingen.