Kompetensförsörjning för tre etapper avveckling

SKB:s och kärnkraftsföretagen/reaktorinnehavarnas planer enligt Fud 2019 är att avvecklingsverksamheten kommer att genomföras i tre huvudsakliga etapper: en på 2020-talet, en på 2040-talet och den slutliga på 2070-talet (slutligen är det SKB:s anläggningar som ska avvecklas).

En stor utmaning är att se till att det finns rätt kompetens för att genomföra alla tre avvecklingsetapperna, eftersom behovet av avvecklingskompetens mellan etapperna kommer att vara begränsat i Sverige. SKB beskriver i Fud 2019 hur de ska försöka hantera detta. SKB skriver att även om behovet av avvecklingskompetens inom Sverige kommer vara begränsat mellan avvecklingsetapperna, så är det hög sannolikhet att relevant kompetens kommer att finnas tillgänglig internationellt under hela den svenska avvecklingsperioden.

Kärnavfallsrådet har dragit en annan slutsats i kunskapslägesrapporten 2020 (se nedan) och anser att det inte är sannolikt att andra europeiska länder kommer att få ett överskott på utbildad personal inom en överskådlig framtid.

I sitt yttrande över Fud 2019 (se nedan) skriver rådet att SKB bör redovisa hur företaget hanterar utmaningarna med flera etapper i Fud-programmen framöver. En diskussion behövs om att det inte går att räkna med att det garanterat finns relevant kompetens tillgänglig internationellt. Dessutom bör SKB närmare redovisa vilka kompetenser som anses vara relevanta. Kärnavfallsrådet föreslår i detta yttrande att även kommande Fud-program ska innehålla en beskrivning av hur kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen ska säkras i ett tidsperspektiv på 50–100 år.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport

SOU 2020:9 Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport

Läs rapporten

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud 2019

SOU 2020:39 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019

Läs yttrandet