Krav för avveckling av kärntekniska anläggningar

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter ska en skriftlig avvecklingsplan tas fram för den framtida avvecklingen av en kärnteknisk anläggning redan innan den uppförs. Under hela den tid en kärnkraftsreaktor är i drift och levererar el till elnätet ska planerna för den framtida avvecklingen hållas aktuell. Läs mer i föreskriften SSMFS 2008:1, se separat ruta (samt att det även finns kompletterande tillståndsvillkor).

De huvudsakliga tillståndsprocesserna som styr ett avvecklingsprojekt är:
- tillstånd enligt miljöbalken med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), enligt miljöprövningsförordningen 2013:251
- SSM:s godkännande av en omarbetad säkerhetsredovisning för nedmontering och rivning (NoR-SAR)
- SSM:s godkännande av en för nedmontering och rivning anpassat program för radiologisk omgivningskontroll

Miljöbalken
Det krävs ett särskilt tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken för att få börja avveckla och riva en reaktor. Enligt miljöbalken krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), dels innan slutlig avställning av anläggningen där den befintliga MKB:n för drift kan arbetas om. Dels krävs att en ny MKB tas fram inför nedmontering och rivning. MKB tillsammans med samråd utgör grunden för tillstånd enligt miljöbalken.

Kärntekniklagen och strålskyddslagen
I enlighet med SSM:s föreskrifter och tillståndsvillkor för avveckling av kärnkraftsreaktorer ska bland annat följande dokument utarbetas inför nedmontering och rivning av en kärnkraftsreaktor:

  • underlag enligt Euratomfördragets Artikel 37
  • kompletterad avvecklingsplan och avvecklingsstrategi
  • avfallsplan
  • omarbetad säkerhetsredovisning för nedmontering och rivning (NoR-SAR)
  • kontrollprogram för friklassning
  • typbeskrivningsspecifikationer för kärnavfallet som uppkommer under nedmontering och rivning av ett för nedmontering och rivning anpassat program för radiologisk omgivningskontroll

Nedmonterings- och rivningsåtgärder sammanfattas i s.k. delmoment, dvs. arbetspaket (ca 12 per reaktor) som anmäls till SSM i form av en delmomentsredovisning och avrapporteras till SSM i form av en delmomentsrapport. Efter att anläggningen har avvecklats och rivits samt att kvarvarande byggnadsstrukturer och området har friklassats, ska en avvecklingsrapport lämnas in till SSM.

SKB nämner i Fud 2019 att det finns andra krav kopplade till avveckling utifrån lagar och förordningar som övervakas av Miljödepartementet, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen och berörd kommuns byggnadsnämnd.

Permanent avstängd och slutligt avställd

"Permanent avstängning” av en kärnkraftsreaktor definieras i kärntekniklagen. "Slutlig avställning” definieras i föreskriften SSMFS 2008:1 för samtliga kärntekniska anläggningar. Båda uttrycken kan användas som synonymer för reaktorer. 

Permanent avstängd är det begrepp som i kärntekniklagen gäller för en kärnkraftsreaktor där verksamheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren.

I SSM:s förskrifter nämns begreppet ”slutlig avställning” vilket innebär ”upphörande av den verksamhet för vilken en anläggning är uppförd utan avsikt att återuppta den”. Slutlig avställning används alltså även när gäller kärnkraftsreaktorer.