Utveckling, forskning och demonstration om avveckling

I Fud 2019 beskriver SKB att det behövs en hel del avfallsförberedande utredningsarbete med avveckling, exempelvis:

  • Friklassning (av system, byggnader och mark), inklusive dekontaminering och mätsystem.
  • Interntransporter samt mellan- och avklingningslagring.
  • Optimering av avfallsprocessen.
  • Optimering av emballage- och konditionering (dvs. att behandla och paketera avfallet i en form som passar inför slutförvaring).

SKB bedriver till stor del det industrigemensamma utvecklingsarbetet när det gäller avveckling av kärntekniska anläggningar tillsammans med kärnkraftsföretagen/reaktorinnehavarna. Flera aktiviteter beskrivs i Fud 2019, se exempel i separat ruta.

Kärnavfallsrådets synpunkter på forskning, utveckling och demonstration
SKB anser att avveckling handlar om att anpassa teknik och inte att utföra grundforskning, trots att det endast finns lite erfarenhet i Sverige. Utifrån rådets studiebesök i Spanien och Tyskland om avveckling och rivning är en slutsats att andra länder ser behov av forskning inom området. Även i kunskapslägesrapporten 2020 (SOU 2020:9) skriver rådet att det bör noteras att länderna som studerats lyfter fram behovet av fortsatt forskning kring rivning av kärnteknikanläggningar och omhändertagande av avfallsprodukterna från dessa.

Rådet har i sina två senaste yttranden över SKB:s Fud-program (se nedan) lyft att det behövs en mer utförlig beskrivning av de internationella erfarenheter som finns om avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar när det gäller forskning, men även utvecklings- och demonstrationsinsatser.
 

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud 2019

SOU 2020:39 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019

Läs yttrandet

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud 2016

SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016

Läs yttrandet här