Aktörer på kärnavfallsområdet

Här listas aktörer som är, eller har varit med, i tillståndsprocessen om ansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det inkluderar myndigheter, kommuner, länsstyrelser och intresseorganisationer som deltar i remissprocessen.

Kärnkraftsindustrin
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ägs av de svenska kärnkraftföretagen. SKB bildades av kärnkraftsföretagen på 1970-talet för att ta hand om allt radioaktivt avfall från kärnkraftverken, bland annat det använda kärnbränslet. SKB har lämnat in ansökningarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle.
SKB:s webbplats

Statliga myndigheter och kommittéer

Regeringen fattar beslut när det gäller nya kärntekniska verksamheter som kan komma att påverka miljön på ett omfattande sätt.
Regeringens webbplats

Miljödepartementet har ansvaret för lagstiftningen när det gäller kärnsäkerhet och skydd mot strålning. Departementet bereder också tillståndsansökningar.
Miljödepartementets webbplats

Mark- och miljödomstolen bereder/prövar tillståndsansökningar om kärnteknisk verksamhet utifrån miljöbalken. Det är mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som prövar SKB:s ansökningar.
Mark- och miljödomstolens webbplats

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Naturvårdsverket är remissinstans i miljödomstolens beredning av SKB:s ansökan enlig miljöbalken. Naturvårdsverket ansvarar även för samråd av miljökonsekvensbeskrivningen enligt Esbo-konventionen (se mer under menyn om samråd). 
Naturvårdsverkets webbplats

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en oberoende myndighet under Miljö- och energidepartementet. SSM utfärdar föreskrifter och utövar tillsyn i enlighet med lagar och förordningar inom strålskydds- och kärnteknikområdet. SSM bereder/prövar tillståndsansökningar om kärnteknisk verksamhet utifrån kärntekniklagen.
SSM:s webbplats

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor)
Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté under Miljö- och energidepartementet vars uppgift är att utreda frågor som rör kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar och att ge råd till regeringen.

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som ansvarar för de avgifter som kärnkraftsreaktorernas ägare betalat in. De används bland annat för att betala slutförvaringen av det använda kärnbränslet.
Kärnavfallsfondens webbplats

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Riksgälden ska inför varje avgiftsperiod föreslå nivåernpå kärnavfallsavgifter och säkerheter som ska ställas av reaktorbolagen, vilket regeringen sedan beslutar om. 
Riksgäldens webbplats

Kommuner

Kommunerna Oskarshamn och Östhammar påverkas av ansökningarna om ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle. I Sverige har kommunerna en viktig roll eftersom de godkänner att kärntekniska anläggningar byggs enligt kap17 § 6 miljöbalken.
Oskarshamns kommuns webbplats 
Östhammars kommuns webbplats
Östhammars kommuns webbplats om Slutförvar i Forsmark

Länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län
Länsstyrelsen ska under de samråd som föreskrivs i miljöbalken verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för den tillståndsprövningen. 

Regionförbunden i Uppsala och Kalmar län
Uppsala läns åtta kommuner bildar tillsammans med landstinget regionförbundet Uppsala län. Regionförbundet i Kalmar län utgörs av länets 12 kommuner samt landstinget. När det gäller slutförvaring av använt kärnbränsle är Regionförbundens roll att informera om slutförvarsprojektet och skapa en regional dialog.

Ideella organisationer

Här beskrivs miljöorganisationer som har fått finansiering från Kärnavfallsfonden för att arbeta med att granska ansökan om att bygga slutförvar för använt kärnbränsle. Finansieringen upphörde i januari 2017, ett år efter kungörelsen av ansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Nu är det SSM som hanterar deras finansiering.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Fältbiologerna och Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (OSS).  
MKG:s webbplats

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) grundades 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Miljöförbundet Jordens Vänner.
Milkas webbplats

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) är en ideell förening med uppgift att främja användningen av inhemska, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan.
SERO:s webbplats

Sidan uppdaterad 2020-09-22