Beskrivning av tillståndsprocessen

Tillståndsprövningen av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökningar om slutförvaring av använt kärnbränsle sker i två separata, parallella processer:

De två processerna är inte likadana, men domstolen och SSM har samordnat dem så att viktiga milstolpar sker samtidigt. Längst ner finns korta förklaringar till ord i fet stil. ​

1. Samråd och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
SKB hade först samråd och tog fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n ingår i tillståndsprocessen både enligt miljöbalken och i tillståndsprocessen enligt kärntekniklagen.

2. SKB lämnar ansökningarna den 16 mars 2011
SKB lämnade våren 2011 ansökningarna till mark- och miljödomstolen och till SSM. Myndigheterna bereder ansökningarna (d.v.s. behandlar, granskar och bedömer dem utifrån respektive lag) i en kompletteringsfas och i en sakgranskningsfas.

3. Kompletteringsfas 2011−2016
Som en del av sin beredning av ansökningarna har mark- och miljödomstolen och SSM skickat ansökningarna på remiss till myndigheter, universitet, högskolor och miljöorganisationer (s.k. remissinstanser) med frågan om kompletteringar behövde göras av ansökningarna.

4. Kungörelse den 29 januari 2016
När mark- och miljödomstolen och SSM ansåg att ansökningshandlingarna var tillräckligt kompletta att tas upp till prövning samordnades en kungörelse av ansökningshandlingarna i början av 2016.

5. Sakgranskningsfas 2016
Efter kungörelsen började domstolen och SSM att bereda ansökningarna genom att granska faktainnehållet i dem (granska s.k. sakfrågor). De skickade ut ansökningarna på remiss med frågan om synpunkter på sakfrågor och remissinstanserna svarade under våren 2016.

Mark- och miljödomstolen höll en offentlig huvudförhandling som en del i sin beredning. Den startade den 5 september och avslutades den 26 oktober 2017. 

Mark- och miljödomstolen och SSM har den 23 januari 2018 lämnat varsitt yttrande till regeringen. 

6. Regeringens prövning om tillåtlighet enligt miljöbalken - gavs den 27 januari 2022
Innan regeringen kunde ge tillåtlighet enligt miljöbalken behövde de aktuella kommunerna tillstyrka verksamheten. Enligt plan- och bygglagen, är det också kommunens roll att besluta om detaljplan och senare att eventuellt bevilja bygglov.

6. Regeringens prövning om tillstånd enligt kärntekniklagen - gavs den 27 januari 2022
Regeringen har givit tillstånd och beslutat om villkor enligt kärntekniklagen. Därefter delegeras beslut till SSM om ytterligare villkor för verksamheten. 

7. Domstolens huvudförhandling enligt miljöbalken
Om regeringen gett tillåtlighet håller domstolen åter en huvudförhandling och ger tillstånd i enlighet med regeringens beslut. Domstolen beslutar om villkor enligt miljöbalken. Därefter är tillståndsprocessen enligt miljöbalken avslutad.

8. SSM meddelar villkor enligt kärntekniklagen
Villkoren som SSM meddelar utgår både från kärntekniklagen och från strålskyddslagen.  

9. Stegvis prövning enligt kärntekniklagen
I en stegvis prövningsprocess behöver SKB godkännande från myndigheten inför uppförandet av slutförvaret, inför provdrift, rutinmässig drift och inför avveckling och förslutning.

Sidan uppdaterad 2022-03-09

Ordförklaringar

Kommunerna
SKB har ansökt om att uppföra en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Enligt miljöbalken har dessa kommuner rätt att avstyrka eller tillstyrka verksamheten i samband med regeringens tillåtlighetsprövning. 

Kungörelse
När domstolen och SSM ansåg att ansökningshandlingarna var tillräckligt kompletta samordnade de en kungörelse av ansökningshandlingarna. Det innebar att ansökningshandlingarna kunde tas upp till prövning. Därmed började sakgranskningsfasen.

Regeringens tillåtlighetsprövning
Regeringen prövar om tillåtlighet av nya verksamheter som utgör viktiga samhällsintressen och som riskerar att skada människors hälsa och miljön. Prövningen sker ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Olika konkurrerande intressen måste vägas samman för att kunna nå den bästa lösningen. Enskilda intressen kan ställas mot allmänna eller olika allmänna intressen mot varandra. Tillåtlighetsprövningen ger regeringen möjlighet att styra verksamheten utifrån närings-, energi-, arbetsmarknads-, klimat- och regionalpolitiska utgångspunkter.

Samråd och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Innan en ansökan om tillstånd till att utföra miljöfarlig verksamhet kan lämnas in måste den som ansöker (här SKB) hålla samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB:n ska det finnas en samlad bedömning av hur människan och miljön påverkas av verksamheten, (här ett slutförvar för använt kärnbränsle). I samband med att SKB upprättade MKB:n hölls flera samråd om verksamheten, vilket är möten där allmänheten och berörda organisationer, kommuner, länsstyrelser och myndigheter deltar.

MKB:n ingår i tillståndsprocessen både enligt miljöbalken och i tillståndsprocessen enligt kärntekniklagen.