SKB:s slutförvarsansökningar

Ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle
SKB har ansökt om att få bygga ett system för att kunna ta hand om det använda kärnbränslet. I ett slutförvarssystem ingår:

- En slutförvarsanläggning i Östhammars kommun (Forsmark). SKB planerar att förvara använt kärnbränsle i kopparkapslar på 500 meters djup i en slutförvarsanläggning i Forsmark. 

- En inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun (Simpevarp). I en inkapslingsanläggning avser SKB att kapsla in det använda kärnbränslet i koppar. Planen är att inkapslingsanläggningen ska byggas ihop med Clab, det mellanlager för använt kärnbränsle som finns i Oskarshamn. Tillsammans ska de bilda Clink.

Tre ansökningar
SKB:s ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle är uppdelad i tre ansökningar.

  • En ansökan enligt kraven i miljöbalken som mark-och miljödomstolen granskar:
    - en ansökan som gäller hela slutförvarssystemet
     
  • Två ansökningar enligt kraven i kärntekniklagen som SSM granskar: 
    - en ansökan för slutförvarsanläggningen i Östhammar och 
    - en ansökan för Clink i Oskarshamn

Bilagor
Ansökningarna består av flera bilagor. Vissa av dessa bilagor finns både för ansökan enligt miljöbalken och för ansökan enligt kärntekniklagen, medan andra är specifika för en av ansökningarna. Nedan finns exempel på tre bilagor som finns i båda ansökningarna. Läs mer om SKB:s ansökningshandlingar på SKB:s webbplats, se nedan.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Ansökningarna innehåller en MKB som tagits fram av SKB i samråd med bland annat myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet. En miljökonsekvensbeskrivning ska identifiera, beskriva och bedöma verksamhetens effekter på människor, djur, mark, vatten, luft, landskap och kulturmiljö.

Metodval
SKB:s val av metod för slutförvaring i ansökan är KBS-3-metoden. Den bygger på att det använda kärnbränslet ska skyddas av tre barriärer: kopparkapslar, bentonitlera och berget. Det använda kärnbränslet kapslas in i koppar. Kopparkapslarna placeras på ca 500 meters djup i berget och där omges de av bentonitlera. Det forskas dock i världen om andra metoder för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och ett exempel är djupa borrhål. I SKB:s ansökan finns en del som heter:
Bilaga MV Metodval – utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle.

Platsval
Valet av platser för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle gjordes av SKB 2009, och det var en lång platsvalsprocess innan dess. I SKB:s ansökan finns en del som heter:
Bilaga PV Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle

SKB:s ansökningshandlingar

Ansökningarna att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle är omfattande och det finns ett flertal kompletteringar.

Här är en länk till ansökningarna på SKB:s webbplats.

SKB:s webbplats