Om Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet

 

Kärnavfallsrådets verksamhet
Kärnavfallsrådet har funnits sedan 1992 och är en tvärvetenskaplig kommitté där ledamöterna utses av regeringen. Huvuduppgiften enligt direktiv 2018:18, som styr rådets verksamhet, är att ge råd till regeringen i frågor om kärnavfall och slutförvaring av använt kärnbränsle samt om avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet arbetar med aktörer inom kärnavfallsområdet som berörs av slutförvarsfrågor, exempelvis Strålsäkerhetsmyndigheten, Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, Östhammars och Oskarshamns kommuner, intresseorganisationer, politiker och massmedia.

Rådets ledamöter som är aktiva forskare har hög kompetens inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, juridik samt humaniora.

Kärnavfallsrådets uppgifter är:

  • att följa och bedöma kärnkraftsindustrins bolag Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar och forskningsprogram
  • att följa SKB:s arbete med avveckling och rivning
  • att ge ut kunskapslägesrapporter och andra publikationer
  • att anordna seminarier och möten
  • att följa den internationella utvecklingen inom kärnavfallsområdet