Ledamöter, sakkunniga och kansli

Här nedan kan du läsa mer om vilka medlemmarna i Kärnavfallsrådet är och vad de har för kompetens.

Ordförande

Carl Reinhold

Bråkenhielm, Carl-Reinhold, ordförande

Carl-Reinhold Bråkenhielm är professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet och har särskilt intresserat sig för filosofiska och empiriska frågor om relationen mellan nutida naturvetenskap och religiös tro. 2013 - 2017 ledde han ett utbildnings- och forskningsprojekt om detta förhållande (finansierat av John Templeton-stiftelsen i USA). I samband med detta projekt genomförde Carl-Reinhold empiriska livsåskådningsstudier om hur religiösa ledare ser på relationen vetenskap/religion och jämförde dessa med likande studier bland svenskar i allmänhet.  Som ett resultat av detta projekt publicerade han 2018 The Study of Science and Religion. Eugen, OR: Pickwick Publications. Hans senaste publikation på svenska är två kapitel i Tomas Bryttings (red.) antologi Livets mening. Frågan och svaren. Stockholm: Appell förlag, 2020.

Vice ordförande

Tuija

Hilding-Rydevik,Tuija, vice ordförande och ledamot

Tuija Hilding-Rydevik är professor emeritus vid SLU Centrum för biologisk mångfald, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet. Tuijas samhällsvetenskapliga forskning studerar hur miljö- och hållbarhetsperspektiv används och integreras i olika planerings- och miljökonsekvensbeskrivningsprocesser (MKB). 

 

Ledamöter

Sophie Grape

Grape, Sophie

Sophie Grape är docent i fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik och forskar vid Avdelningen för tillämpad kärnfysik på Uppsala universitet. Sophies forskning handlar huvudsakligen om kärnämneskontroll och icke-förstörande mätmetoder och instrumentering för verifiering av använt kärnbränsle.

Mats

Harms-Ringdahl, Mats

Mats Harms-Ringdahl är professor emeritus i strålningsbiologi vid Stockholms universitets Centrum för strålskyddsforskning. Mats forskning syftar till att öka kunskapen vad gäller risker vid exponering för låga doser och doshastigheter  samt mekanismerna bakom de stora skillnader i individuell känslighet som kan observeras i samband med tumörterapi.

Thomas

Kaiserfeld, Thomas

Thomas Kaiserfeld är professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Thomas forskning rör teknik, vetenskap och politiskt liv från 1700-talet och framåt. Framför allt samspelet mellan politiskt beslutsfattande och expertråd. Ett annat tema har varit utformningen av organisationer som skapats för att underlätta användningen av vetenskap.

Mikael

Karlsson, Mikael

Mikael Karlsson är docent i miljövetenskap samt lektor och forskningsledare i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Mikaels forskning handlar om hållbar utveckling, hantering av komplexa miljörisker och relationen mellan vetenskap och politik, särskilt med fokus på klimatpolitiska strategier och styrmedel. Mikael har en rad offentliga expertuppdrag på miljöområdet inom EU och Sverige. Han var under 2005–2017 ordförande i European Environmental Bureau, och 2002–2014 ordförande i Naturskyddsföreningen.

Ingmar

Persson, Ingmar

Ingmar Persson är professor emeritus i oorganisk och fysikalisk kemi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Ingmars forskning berör metallföreningars reaktioner och struktur i lösning, i naturliga system såsom mark och arkeologiskt trä och hos de metallkomplex som bildas vid extraktion av använt kärnbränsle med hjälp av synkrotronljusbaserade röntgenmetoder.

Bild

Soneryd, Linda

Linda Soneryd är professor i sociologi och verksam vid Göteborgs universitet samt vid Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (Score), Stockholms universitet.  Lindas forskning rör miljöfrågor och kontroversiell teknik och har ett särskilt fokus på allmänhetens deltagande och förutsättningar för berörda grupper att medverka i besluts- och planeringsprocesser. 

Sakkunniga

Hannu

Hänninen, Hannu

Hannu Hänninen är professor emeritus i materialvetenskap i maskinteknik vid Aalto universitetets tekniska högskola. Hannu forskar inom materialteknik, svetsteknik, oförstörande provning och brottmekanik och har publicerat över 500 vetenskapliga publikationer.

Ingvar

Persson, Ingvar

Ingvar Persson är jur. kand. och f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion. Ingvar arbetade tidigare i Regeringskansliet med frågor rörande kärnteknik- och strålskyddslagen. Ledde den Svenska delegationen i överläggningarna om bildandet av kärnavfallskonventionen. Svarade under förhandlingarna till EU för frågor om Euratomfördraget.

Kansli

Evis

Bergenlöv, Evis

Evis Bergenlöv arbetar som biträdande sekreterare åt Kärnavfallsrådet. Evis är kommunikatör och har lång erfarenhet av administration inom Regeringskansliet. Närmast kommer hon från ett arbete i Miljömålsberedningen och dessförinnan från Miljö- och energidepartementet där hon under många år arbetat som pressassistent i politiska ledningen.

Telefon: 08-405 20 44
Mobil: 070-699 39 95
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Johanna

Swedin, Johanna

Johanna Swedin är tf kanslichef åt Kärnavfallsrådet.  Johanna har en fil.mag. i historia och en fil.kand. i konstvetenskap. 

Telefon: 08-405 24 37
Mobil: 070-615 24 37
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se