Rådets verksamhet under höstterminen 2022

Nedan finns länkar till publikationer och information om Kärnavfallsrådets arbete under sista halvåret 2022, innan uppdraget tog slut den 31 december 2022 efter 30 års verksamhet. 

Kärnavfallsrådets yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) forskningsprogram Fud-program 2022:
Enligt direktivet ska rådet redovisa sin självständiga bedömning av forskningsprogrammet till regeringen. SKB höll en presentation för rådet den 5 oktober och rådet närvarade vid SKB:s presentation hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) den 12 oktober. Den 29 december lämnade rådet över sin sista Fud-granskning till regeringen. Läs yttrandet här:
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2022 | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)

Kärnavfallsrådets slutbetänkande 
Kärnavfallsrådet har publicerat sitt slutbetänkandet. Det fokuserar på ett fortsatt behov i den pågående slutförvarsprocessen och likartade nya processer. Dessutom uppmärksammar vi fortsatta behov av de funktioner rådet haft som t.ex. att bidra med bredare och tvärvetenskapliga samhällsperspektiv på slutförvarsfrågor samt att skapa olika arenor för dialog mellan en bred skara aktörer, verka för deltagande, öppenhet, insyn och transparens, göra självständiga granskningar av SKB:s ansökningar, Fud-program m.m. och följa kunskapsläget samt rapportera detta. Betänkandet utmynnar i ett förslag till lösningar för att säkerställa dessa funktioner i fortsättningen. Betänkandet publicerades den 29 december och betänkandet kan läsas här:
Kärnavfallsrådets slutbetänkande - inför fortsättningen av pågående slutförvarsprocess och eventuella nya processer | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)

Informationsblad om Frankrike
Kärnavfallsrådet genomförde en studieresa till Frankrike i oktober 2022. Frankrike är det land som kommit längst efter Sverige och Finland, när det gäller att utveckla ett djupt geologiskt slutförvar för högaktivt avfall. Syftet med resan var att få mer detaljer om hur kärnavfallsområdet och tvärvetenskapliga frågor hanteras i Frankrike. Studieresan visar att de franska insatserna har stor relevans för den svenska processen och för de frågor som rådet lyfter t.ex. när det gäller deltagande och transparens. Den 29 december publicerades ett nyhetsblad som det går att läsa här:
Informationsblad: Frankrikes hantering av kärnavfall och tvärvetenskapliga perspektiv – december 2022 | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)

En översikt av åtta länder - status november 2022
Under 2022 har rådet  (genom Johanna Swedin) uppdaterat läget med kärnkraften och slutförvarsarbetet i Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Frankrike och Storbritannien. Översikten ger en överblick i var arbetet står, hur framtidsplanerna ser ut för kärnkraften, vilka aktörer som ingår i slutförvarsarbetet m.m. och visar att det hänt mycket i vissa länder sedan förra översikten som gavs ut 2019 (länk till översikten 2019: Rapport 2019:1). Uppdateringen av denna rapport publicerades den 29 december 2022. Läs rapporten här:
Rapport 2022:1 Översikt av åtta länder - status november 2022 | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)

Extern utvärdering av rådet:
För att få en överblick av rådets verksamhet och betydelse för processen när det gäller ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige har rådet har anlitat företaget Oxford Research AB för att genomföra en studie med detta fokus. De har som en del i studien bland annat genomfört kortare telefonintervjuer med olika aktörer. Rapporten som presenterades den 6 dec finns publicerad på rådets webbplats. Läs utvärderingen här: 
Kärnavfallsrådets betydelse för processen gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)

Rådets skrivelse med begäran om förlängning
Den 8 september 2022 skickade Kärnavfallsrådet in en begäran om förlängning till regeringen. Detta är i enlighet med rådets senaste direktiv 2018:18, där det står att rådets uppdrag kan förlängas med högst 5 år i taget. Den 3 november avslog regeringen rådets begäran om förlängning och verksamheten upphör den sista december 2022. Nedan presenteras en del av rådets arbete under hösten. Läs rådets begäran här:
Kärnavfallsrådets begäran om förlängning till regeringen

Möten
Rådet närvarade vid ett möte om projektet Include i september. Projektet tar upp behovet av deltagande i den kommande stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen och projektet är finansierat av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Rådet har närvarat vid ett möte om informationsbevarande med en grupp där flera olika aktörer är engagerade (bl.a. SKB, SSM, berörda kommuner, Riksarkivet). Ytterligare ett möte är planerat till december.

Den 7 december hade rådet ett möte med SSM, något som varit ett återkommande inslag under åren.

Som en uppföljning av kapitel 9 i vår senaste kunskapslägesrapport (länk finns nedan) har rådet genomfört ett vetenskapligt etikseminarium om kärnavfallsfrågan och ansvaret för framtida generationer. Se presentationerna här:
Etikseminarium om ansvaret för kommande generationer | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)

Rådet har flera viktiga målgrupper utöver regeringen. Den 6 december bjöd rådet in till ett avslutande mingel för att passa på att tacka alla aktörer. 
Att samla olika aktörer till någon form av rundabordssamtal, har varit ett återkommande inslag i rådets verksamhet.

Remissvar:
Rådet har svarat dels på en remiss som gäller förslag på ändringar i lagstiftningen för finansiering för kommuners och ideella organisationers medverkan i frågor som rör slutförvar av använt kärnbränsle. Dels en remiss om lokala säkerhetsnämnder.

Länkar till utgivna publikationer till och med september 2022
Läs mer i informationsbladet om processen framåt för ett slutförvar för använt kärnbränsle. En process som tar minst 70 år:  
Vad vet vi och vad behöver vi veta – ett seminarium om den kommande processen för ett slutförvar för använt kärnbränsle:

Rådets senaste kunskapslägesrapport publicerades i februari 2022:
SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – Samhället, tekniken och etiken

Den 12 september publicerades den engelska översättningen av denna kunskapslägesrapport, som en del av rådets omvärldsbevakning:
SOU 2022:7 Nuclear Waste State-of-the- Art Report 2022 – Society, technology and ethics