Regeringens prövning

Regeringens prövning enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade sina ansökningar om tillstånd att få uppföra, inneha och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i mars 2011. Det krävs tillstånd både enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen.

Ärendena bereddes av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (mark- och miljödomstolen) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som den 23 januari 2018 lämnade sina yttranden till regeringen som ansvarar för den fortsatta hanteringen och fattar beslut om tillåtlighet/tillstånd.
Läs mark- och miljödomstolens yttrande här.
Läs SSM:s yttranden här.

Tillåtlighet – Bestämmelserna i miljöbalken gäller både slutförvarsanläggningens säkerhet/strålskydd och andra frågor som exempelvis om störningar av buller, att natur- och kulturmiljöer ska skyddas och att mångfald ska bevaras. Regeringen ska även pröva ansökan utifrån ett samhälleligt perspektiv, alltså om verksamheten kan tillåtas (är s.k. tillåtlig).

Tillstånd – Kärntekniklagen är en mer specialiserad lag som mer begränsat fokuserar på frågor om strålsäkerhet. Regeringen prövar här om tillstånd.

Beredning av ärendet
Mark- och miljödomstolen och SSM lämnade sina yttranden till regeringen den 23 januari 2018 och Miljödepartementets beredning av ärendet inleddes. Tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken skedde samordnat med prövningen om tillstånd enligt kärntekniklagen. Eftersom ärendena är omfattande har departementet tillsatt en grupp handläggare från Miljöprövningsenheten, Kemikalieenheten och Rättssekretariatet.

Beredningsprocess inför ett regeringsbeslut
När regeringen beslutar i ett regeringsärende är det slutprodukten av en lång och noggrann förberedelseprocess inom Regeringskansliet. Beredningsprocessen kan omfatta t.ex. kompletteringar. Om handläggarna inte har tillräcklig information för att färdigställa ett beslut kan ytterligare information hämtas in. Vissa ärenden kan skickas ut på remiss till myndigheter, institutioner, kommuner, intresseorganisationer och andra som berörs av ärendet. När ärendet är färdigutrett utarbetar handläggaren ett förslag till beslut. Förslaget ska sedan beredas med andra berörda enheter i departementet. Ofta berör ett ärende också flera statsråds ansvarsområden och ska i så fall beredas gemensamt med deras medarbetare. Alla statsråd måste vara överens om beslutet innan det tas upp på regeringssammanträdet. Andra departement kan ha andra perspektiv än Miljödepartementet. Regeringen fattar gemensamma beslut i alla regeringsärenden under de regeringssammanträden som äger rum varje vecka. På så vis får samtliga statsråd möjlighet att påverka de beslut som regeringen fattar. Regeringen ansvarar tillsammans för alla regeringsbeslut.

Det kommunala vetot − Oskarshamns kommun och Östhammars kommun
Enligt 17 kap. 6 § miljöbalken får regeringen bara ge tillåtlighet till kärntekniska anläggningar om kommunfullmäktige i den kommun som anläggningen ska lokaliseras till har tillstyrkt detta. Om det från nationell synpunkt är synnerligen viktigt att verksamheten bedrivs har regeringen möjlighet att göra undantag, en s.k. vetoventil. Oskarshamn gav sitt godkännande till en inkapslingsanläggning 2018 och Östhammar gav sitt godkännande till ett slutförvar för använt kärnbränsle 2020.

Tillåtlighet och tillstånd
Regeringen beslutade om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen den 27 januari 2022 och ärendena går tillbaka till mark- och miljödomstolen och SSM. Mark- och miljödomstolen kommer att hålla en andra huvudförhandling om bland annat villkor och beslutar därefter om tillstånd enligt miljöbalken. Regeringen delegerar till SSM att besluta om ytterligare villkor enligt kärntekniklagen.